Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη Πολιτική Απορρήτου) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο ιστότοπος desichannel.su (εφεξής desichannel.su) που βρίσκεται στο όνομα τομέα desichannel.su (καθώς και στους υποτομείς του) σχετικά με τον Χρήστη κατά τη χρήση του ιστότοπου desichannel.su (καθώς και των υποτομέων του), των προγραμμάτων και των προϊόντων του.


1. Ορισμός όρων

1.1 Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:


1.1.1. "Διαχείριση ιστότοπου" (εφεξής - η Διοίκηση) - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι να διαχειρίζονται τον ιστότοπο desichannel.su, οι οποίοι οργανώνουν και (ή) πραγματοποιούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και καθορίζουν τους σκοπούς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τη σύνθεση των προσωπικών δεδομένων προς επεξεργασία, ενέργειες (πράξεις), που διαπράττονται με προσωπικά δεδομένα.


1.1.2. "Προσωπικά δεδομένα" - κάθε πληροφορία που σχετίζεται με άμεσα ή έμμεσα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (αντικείμενο προσωπικών δεδομένων).


1.1.3. "Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων" - οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται με ή χωρίς τη χρήση εργαλείων αυτοματισμού με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευσης, διευκρίνισης (ενημέρωση, αλλαγή) , εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.


1.1.4. Η «Εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων» είναι υποχρεωτική απαίτηση για τον Διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που έχει αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για να εμποδίσει τη διανομή τους χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή άλλους νομικούς λόγους.


1.1.5. Το "Website desichannel.su" είναι μια συλλογή διασυνδεδεμένων ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στο Διαδίκτυο σε μια μοναδική διεύθυνση (URL): desichannel.su, καθώς και στους υποτομείς του.


1.1.6. "Υποτομείς" είναι σελίδες ή ένα σύνολο σελίδων που βρίσκονται σε τομείς τρίτου επιπέδου που ανήκουν στον ιστότοπο desichannel.su, καθώς και άλλες προσωρινές σελίδες, στο κάτω μέρος των οποίων αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας της Διοίκησης


1.1.5. "Χρήστης του ιστότοπου desichannel.su" (εφεξής ο χρήστης) είναι ένα άτομο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο desichannel.su μέσω Διαδικτύου και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τα υλικά και τα προϊόντα του ιστότοπου desichannel.su.


1.1.7. Ένα "cookie" είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού και αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη, το οποίο ο πελάτης ιστού ή το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στέλνει στον διακομιστή ιστού σε ένα αίτημα HTTP κάθε φορά που προσπαθεί να ανοίξει μια σελίδα του αντίστοιχου ιστότοπου .


1.1.8. Η "διεύθυνση IP" είναι μια μοναδική διεύθυνση δικτύου ενός κόμβου σε ένα δίκτυο υπολογιστών μέσω του οποίου ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο desichannel.su.


2. Γενικές διατάξεις

2.1. Η χρήση του ιστότοπου desichannel.su από τον Χρήστη σημαίνει αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των όρων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.


2.2. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο desichannel.su.


2.3. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το desichannel.su. Το desichannel.su δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για ιστότοπους τρίτων στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τους συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο desichannel.su.


2.4. Η Διοίκηση δεν επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη.


3. Αντικείμενο της πολιτικής απορρήτου

3.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τις υποχρεώσεις της Διοίκησης για μη αποκάλυψη και παροχή καθεστώτος προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο desichannel.su ή κατά την εγγραφή του σε ένα e- ενημερωτικό δελτίο αλληλογραφίας.


3.2. Προσωπικά δεδομένα που εξουσιοδοτούνται για επεξεργασία βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρέχονται από τον Χρήστη συμπληρώνοντας φόρμες στον ιστότοπο desichannel.su και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.2.1. επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του Χρήστη·

3.2.2. αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του Χρήστη·

3.2.3. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

3.2.4. τόπος κατοικίας του Χρήστη (εάν είναι απαραίτητο)

3.2.5. φωτογραφία (αν χρειάζεται)


3.3. Το desichannel.su προστατεύει Δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα κατά την επίσκεψη σε σελίδες:

- Διεύθυνση IP;

- πληροφορίες από cookies.

- πληροφορίες προγράμματος περιήγησης

- χρόνος πρόσβασης;

- παραπομπή (διεύθυνση προηγούμενης σελίδας).


3.3.1. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης σε μέρη του ιστότοπου που απαιτούν εξουσιοδότηση.


3.3.2. Το desichannel.su συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών του. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.


3.4. Οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που δεν προσδιορίζονται παραπάνω (ιστορικό επισκέψεων, προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται, λειτουργικά συστήματα κ.λπ.) υπόκεινται σε ασφαλή αποθήκευση και μη διανομή, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους. 5.2. πραγματικός By